• Convocatie 87e Algemene Leden Vergadering - 21 November 2022

 • Convocatie 87e Algemene Leden Vergadering - 21 November 2022

   

  Voor maandag 21 november 2021 heeft het hoofdbestuur haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, de aanvang is 20.00 uur. Het hoofdbestuur benadrukt de belangrijkheid van deze vergadering.

   Agendapunten:

  • 1. Mededelingen
  • 2. Notulen ALV 18 oktober 2021
  • 3. Financieel Jaarverslag 2021/2022
  • 4. Verslag kascontrolecommissie
  • 5. Verkiezing kascontrolecommissie
  • 6. Begroting 2022/2023
  • 7. Vacatures
  • 8. Bestuursverkiezing
  • 9. Uitslag Bestuursverkiezing
  • 10. Beleidsvoornemens
  • 11. Rondvraag
  • 12. Sluiting

  Toelichting convocatie 87e Algemene Ledenvergadering :

  • De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2021 en het financieel jaarverslag 2021/2022 liggen op donderdag 17 november aanstaande van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage in de bestuurskamer.
  • Conform het rooster zijn de bestuursleden Herlina den Breeje, Ari Hoevenaars, Toine Smits en John Vervloet aftreedbaar. Zij stellen zich allemaal herkiesbaar.
  • De functie van voorzitter is vacant, dat geldt ook voor die van penningmeester, Hans van den Hoogenhoff heeft die functie in het afgelopen seizoen voor louter de noodzakelijke werkzaamheden ingevuld.
  • Volgens art. 15 lid 2, van de statuten van onze vereniging kunnen de leden zich kandidaat stellen voor de vacante functies, mits deze kandidaatstelling wordt gesteund door tenminste 3 stemgerechtigde leden.
  • De kandidaatstellingen dienen bij aanvang van de vergadering in het bezit te zijn van het hoofdbestuur (p/a J. van Wassenaerstraat 61, 5684 CR te Best of hoofdbestuur@wilhelminaboys.nl).
  • Tijdens deze Algemene Ledenvergadering te behandelen vragen dienen ook bij aanvang van de vergadering schriftelijk ingediend te zijn bij het hoofdbestuur (p/a J. van Wassenaerstraat 61, 5684 CR te Best of hoofdbestuur@wilhelminaboys.nl).

  Het Hoofdbestuur