• Privacy Policy

  Voetbalvereniging Wilhelmina Boys hecht veel waarde aan de bescherming van een ieders persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om een ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetbalvereniging Wilhelmina Boys houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Een ieders persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van een ieders persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om een ieders uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van een ieders persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van een ieders rechten omtrent de persoonsgegevens, hen hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als voetbalvereniging Wilhelmina Boys zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van een ieders persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
   
  Verwerking van persoonsgegevens van Leden en Donateurs
   
  Persoonsgegevens van leden en donateurs worden door voetbalvereniging Wilhelmina Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
  • Communicatie over evenementen;

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het aangegane lidmaatschap c.q. donateurschap;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging Wilhelmina Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Volledige naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsels en achternaam);
  • Volledig adres (straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode en woonplaats);
  • Telefoonnummer (vast en mobiel);
  • E-mailadres(sen);
  • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit;
  • BIC-code, IBAN-nummer en tenaamstelling van de (bank)rekening;
  • Gewenst lidmaatschap c.q. donateurschap;
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG).

  Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Wilhelmina Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap c.q. donateurschap en daarna ten behoeve van statistische en historische doeleinden.

  Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
   
  Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees, zijnde niet de leden en donateurs van de vereniging,  worden door voetbalvereniging Wilhelmina Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief;

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging Wilhelmina Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Volledige naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsels en achternaam);
  • E-mailadres.

  Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Wilhelmina Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

  Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
   
  Persoonsgegevens van Medewerkers worden door voetbalvereniging Wilhelmina Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De arbeidsovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging Wilhelmina Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Volledige naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsels en achternaam);
  • Volledig adres (straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode en woonplaats);
  • Telefoonnummer (vast en mobiel);
  • E-mailadres(sen); - Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit;
  • BIC-code, IBAN-nummer en tenaamstelling van de (bank)rekening;
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • Salarisgegevens;
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;

  Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Wilhelmina Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.   

  Verwerking van persoonsgegevens van Vrijwilligers met een vergoeding
   
  Persoonsgegevens van vrijwilligers aan wie een vergoeding verstrekt wordt, worden door voetbalvereniging Wilhelmina Boys verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De vrijwilligersovereenkomst.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan voetbalvereniging Wilhelmina Boys de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Volledige naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsels en achternaam);
  • Volledig adres (straatnaam, huisnummer, toevoeging, postcode en woonplaats);
  • Telefoonnummer (vast en mobiel);
  • E-mailadres(sen);
  • Geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en nationaliteit;
  • BIC-code, IBAN-nummer en tenaamstelling van de (bank)rekening;
  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
  • Kopie ID;
  • BSN-nummer;

  Uw persoonsgegevens worden door voetbalvereniging Wilhelmina Boys opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de periode dat men een vrijwilligersovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.   

  Verstrekking aan derden

  De gegevens die een ieder aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  
  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • Het verzorgen van de ledenadministratie (voetbalbond K.N.V.B. en SportLink als aanbieder van de ledenadministratie van de K.N.V.B.);
  • Het verzorgen van de salarisadministratie;
  • Het verzorgen van de inning van de contributie door NIKKI;

  Ook deze partijen gaan zorgvuldig met een ieders persoonsgegevens om en hanteren ook een Privacy Policy. Het beleid van zowel de KNVB, SportLink als NIKKI zijn hieronder terug te vinden:

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  Bewaartermijn

  Voetbalvereniging Wilhelmina Boys bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
   
  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens voetbalvereniging Wilhelmina Boys van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  Rechten omtrent uw gegevens 

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
   
  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens:

  Voetbalvereniging Wilhelmina Boys
  J. van Wassenaerstraat 61
  5684CR Best
   
  info@wilhelminaboys.nl