• Normen en Waarden

  Voetbalvereniging Wilhelmina Boys hecht veel waarde aan de basis waarden plezier, respect, eerlijkheid, sportiviteit en betrokkenheid. De vereniging heeft die basiswaarden vertaald naar een aantal gedragsregels.

  De gedragsregels die we als normaal bestempeld hebben en waar we belang aan hechten, zijn ondergebracht in een "Normen en Waardenbeleid".

 • Respect en Sportiviteit bij V.V. WILHELMINA BOYS

  Inleiding

  Het bestuur van vv Wilhelmina Boys hecht veel waarde aan de 5 basis waarden plezier, respect, eerlijkheid, sportiviteit en betrokkenheid. Onder bestuur wordt verstaan het Hoofdbestuur en de Jeugdcommissie tenzij apart genoemd. Het bestuur heeft de basiswaarden vertaald in een aantal gedragsregels. Wanneer een lid of ouder/begeleider/vrijwilliger zich niet houdt aan de gedragsregels kunnen correctieve maatregelen genomen worden. Bij jeugdspelers worden de ouders ingelicht.  
   
  Waar draait het om?
   
  Het bewerkstelligen van een uitstekende sfeer binnen de voetbalvereniging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurders , spelers, vrijwilligers, en andere betrokkenen. Het bestuur van vv Wilhelmina Boys schept randvoorwaarden waarbinnen alle betrokkenen zo optimaal mogelijk in de club kunnen functioneren, met als resultaat dat iedereen met plezier kan presteren. Als bestuur  zijn wij ons bewust van de veranderende waarden en normen in de maatschappij, maar willen we deze veranderingen niet zondermeer accepteren. Bestuurlijke verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat we binnen vv Wilhelmina Boys de gewenste manier van omgaan met elkaar nader vaststellen, dat we daar afspraken over maken en elkaar daarover informeren. In het geval dat deze afspraken niet worden nagekomen zullen we hier op gepaste wijze mee omgaan. Deze afspraken heeft vv Wilhelmina Boys vastgelegd voor alle betrokken partijen. Deze gedragsregels zijn te vinden op de site van vv Wilhelmina Boys en of op te vragen bij het secretariaat.
   
  Algemene gedragsregels:
   
  Voor iedereen bij vv Wilhelmina Boys gelden de volgende algemene gedragsregels:

  • Respect voor anderen is belangrijk. Het gebruik van onbehoorlijk taalgebruik is onacceptabel.
  • Ongewenste omgangsvormen zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigen, pesten, discrimineren, bedreigen en mishandelen van anderen zijn verboden.
  • Onderlinge communicatie geschiedt op basis van open- en eerlijkheid. Leden communiceren met elkaar in plaats van over elkaar. Binnen vv Wilhelmina Boys wordt Nederlands gesproken en geschreven.
  • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is zelf aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade.
  • Na gebruik van de accommodatie (velden en kleedkamers) worden deze netjes achtergelaten
  • Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Op onze sportaccommodatie geldt een algemeen alcoholverbod voor jongeren onder de 18 jaar.  Het gebruik van drugs is verboden. Roken binnen de gebouwen en op de velden is eveneens verboden.
  • Een verenigingslid dient een medelid aan te spreken op diens ontoelaatbaar gedrag in het geval dat dit medelid deze gedragsregels overtreedt.
  • We zijn een goed gastheer voor bezoekende teams en (assistent) scheidsrechters. Bij uitwedstrijden gedragen we ons als goede gasten.
  • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. een gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.
  • Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert meldt dit bij de door de club voor dit doel aangestelde persoon (dit is de teamleider, afdelingscoördinator of jeugdcommissielid). Deze vervullen in deze een ‘filterfunctie’ richting het  bestuur.
  • Een verenigingslid respecteert de binnen de vereniging bestaande gezagsverhoudingen (hiërarchische- en/of functionele aansturing door bestuursfunctionarissen, vrijwilligers en commissieleden.
  • Een verenigingslid hanteert goede omgangsvormen en draagt deze uit, waardoor hij zich als een waardig ambassadeur voor de vereniging toont.  


   
   
   
   
  Naast deze algemene gedragsregels zijn er gedragsregels voor verschillende groepen. Hierbij onderscheiden we de volgende doelgroepen: (jeugd-)spelers, ouders/verzorgers, (jeugd-)leiders, bestuurders, scheidsrechters/wedstrijdleiders en toeschouwers.  
   Aanvullende gedragsregels voor (jeugd-)spelers:
   

  • Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  • Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw mogelijkheden.
  • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  • Geniet van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren. Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als jezelf de verliezer bent.
  • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn, spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag.
  • Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken.
  • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Dit is namelijk niet vanzelfsprekend.
  • Ga zorgvuldig om met het ter beschikking gestelde tenue. Zorg voor goede voetbalschoenen. Het dragen van scheenbeschermers is verplicht. Ook een trainingspak wordt sterk aanbevolen. Het dragen van sieraden, en hoofddeksels tijdens wedstrijden en trainingen is niet toegestaan. Het dragen van gesponsorde trainingspakken is, daar waar dit van toepassing is, verplicht rondom de wedstrijden.
  • Houd je aan de afspraken die aan het begin van het voetbalseizoen worden gemaakt met betrekking tot trainen, tijden, afmeldingen, douchen etc.; de leiders zijn bevoegd om passende maatregelen te nemen indien noodzakelijk.
  • Het douchen na wedstrijd of training is verplicht voor de afdelingen A t/m C. De afdelingen D t/m F, boykes en mini’s hebben geen verplichting tot douchen na de training, maar zij worden hiertoe wel gestimuleerd. In alle gevallen is het gebruik van badslippers aan te bevelen.

   Aanvullende gedragsregels voor ouders / verzorgers:
   

  •  Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
  • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
  • Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen en dat afspraken worden nagekomen met betrekking tot trainen, verzamelen en afmelden.
  • Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
  • Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  • Moedig uw team aan, bemoei u niet met de coaching en teambegeleiding.
  • Val een beslissing van de scheidsrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
  • Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen. Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken. 
  • Maak problemen bespreekbaar met de leiders, coördinator, jeugdcommissie of met het hoofdbestuur.
  • Toon betrokkenheid bij de club en vraag u af op welke wijze u zich kunt inzetten voor vv Wilhelmina Boys. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging!

   
   
  Aanvullende gedragsregels voor toeschouwers:
   

  • Bedenk dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters mini prof sporters.
  • Gedraagt u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.
  • Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als het gast team.
  • Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  • Maak sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Veroordeel elk gebruik van (verbaal) geweld.
  • Respecteer en accepteer beslissingen van scheidsrechters / wedstrijdleiders en hoofdbestuursleden.

   Aanvullende gedragsregels voor (jeugd)leiders/trainers:
   

  • Zorg zelf voor voorbeeldgedrag. Uw gedrag is mede bepalend op het gedrag van uw omgeving. 
  • Wees redelijk in eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. 
  • Bedenk dat jongeren ook andere interesses kunnen hebben.
  • Je hebt een voorbeeldfunctie voor onze jongeren, ouders en toeschouwers; handel als zodanig.
  • Zorg voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met spelers en ouders 
  • Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden. 
  • Gun alle spelers van recreatieve teams bij benadering dezelfde speeltijd.
  • Bedenk dat jongeren voor hun plezier spelen en iets willen leren.
  • Ben zelf altijd op tijd voor trainingen en wedstrijden en zorg voor een goede voorbereiding.
  • Gebruik passend taalgebruik en maak kinderen niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
  • Leer spelers voetballen op een positieve manier door spelers te waarderen en te belonen  Winnen en verliezen zijn een onderdeel van het spel.
  • Zorg voor deugdelijk materiaal en veilige omstandigheden.
  • Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter.
  • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training.
  • Je neemt deel aan vergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de club worden georganiseerd waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
  • De trainer is en blijft hoofdverantwoordelijk voor de door hem gebruikte materialen. Na de training dienen alle verstrekte materialen te worden opgeruimd in de materiaalruimte bij de terreinbeheerder. Alle gebruikte doelen worden buiten de lijnen van het veld teruggeplaatst op de daarvoor aangewezen plaats. Een schema is verkrijgbaar bij de terreinbeheerder. Vermissingen en eventuele vernielingen worden direct aan de terreinbeheerder gemeld.
  • Meldingen van overtredingen van de gedragscode worden doorgegeven aan de afdelingscoördinator.

     
  Aanvullende gedragsregels voor (jeugd)leiders/trainers m.b.t. seksuele intimidatie:  
   
  Ter bescherming van onze kwetsbare leden, met name de jeugd en andere minder weerbare individuen hanteren wij de gedragsregels zoals deze zijn vastgesteld door het NOC*NSF en de KNVB. 

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
  • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. 
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan. 
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

   Aanvullende gedragsregels voor bestuurders:
   
  Bestuursleden van vv Wilhelmina Boys stellen zich op als boegbeeld van de vereniging en laten door hun houding en gedrag zowel intern als extern de kernwaarden van de vereniging zien. Tijdens verenigingsactiviteiten zijn zij verantwoordelijk voor het welzijn van haar leden, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers. Het bestuur schept randvoorwaarden om aan de kernvoorwaarden te voldoen en draagt hierin bij door zorg te dragen voor: 

  • een  aantrekkelijk sportklimaat binnen de vereniging;
  • een veilige sportomgeving op de accommodatie;
  • ontwikkel- en ontplooiingsmogelijkheden voor kaderleden op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
  • het onder de aandacht brengen van de invloed en verantwoordelijkheid met betrekking tot fair play in sport en spel bij ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, bezoekers en anderen.   

   
   
  Aanvullende gedragsregels voor scheidsrechters / wedstrijdleiders:
   

  • Scheidsrechters passen  de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordelen deze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
  • Uw gedrag dient voor, na en tijdens wedstrijden sportief en onpartijdig te zijn.
  • Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. Leg de fout uit aan de overtreder

   
   
  Incidenten:   Het bestuur maakt onderscheid tussen voetbal technische incidenten en niet wedstrijd gerelateerde incidenten:
   
  Voetbaltechnische incidenten:
   
  Bij incidenten tijdens een wedstrijd wordt in eerste instantie de zaak door de desbetreffende scheidsrechter aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie van de KNVB door het invullen van het wedstrijd- en strafformulier. Het bestuur past, op basis van de aard van de overtreding, en de melding, daar waar nodig preventief beleid toe en gaat eventueel over tot aanvullend sanctioneren. Het bestuur beoordeelt bij voetbaltechnische incidenten altijd of er sprake is van opzet of andere omstandigheden.
   
  Niet wedstrijd gerelateerde incidenten:
   
  Onder niet wedstrijd gerelateerde incidenten vallen alle incidenten waarbij sprake is van overtreding van de vastgestelde gedragsregels. Incidenten van een ieder, waarop dit reglement van toepassing is, tijdens, direct voor of na verenigingsactiviteiten in de breedste zin van het woord. Dit geldt vanaf het omkleden voor of na de wedstrijd/training tot en met de gedragingen tijdens vervoer van en naar uitwedstrijden en alle andere activiteiten georganiseerd door vv Wilhelmina Boys.
   
  Afhankelijk van de aard van de misdraging is het bestuur bevoegd tot strafoplegging aan leden. Sancties worden opgelegd indien betrokken leden handelen in strijd met de gedragsregels zoals door de vereniging opgesteld.
   
  Sancties kunnen bestaan uit:

  • Berisping, waarschuwingsbrief.
  • Uitsluiting van wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten.
  • Taakstraf.
  • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten.
  • Voorstel tot royement aan de Algemene Ledenvergadering.
  • Algeheel complexverbod.

   
  Sancties worden schriftelijk voorzien van een motivatie aan de overtreder of diens wettelijke vertegenwoordiger medegedeeld.
   
   
  Uitsluitingen en schorsingen:
   
  Als een speler is uitgesloten van deelname aan wedstrijden wordt in de volksmond vaak de term „schorsen" gebruikt. Er is echter een wezenlijk verschil tussen een uitsluiting en een schorsing:
   
  Uitsluiting:
   
  Bij een uitsluiting mag iemand voor een aantal wedstrijden of een bepaalde periode niet deelnemen aan wedstrijden. Dit houdt in dat de betrokkene voor geen enkel team mag uitkomen (dus niet speelgerechtigd is) tot en met de datum waarop het team/elftal, waar de betrokken speler de straf heeft „opgelopen", dát aantal bindende wedstrijden heeft gespeeld.
   
  Schorsing:
   
  Bij een schorsing mag iemand voor een bepaalde periode niet deelnemen aan wedstrijden én geen functie binnen de vereniging en/of de KNVB bekleden.
   
  Beroepsmogelijkheid:
   
  Tegen de strafopleggingen m.b.t. berisping, uitsluiting van wedstrijden, taakstraf, complexverbod en schorsing in uitvoering van activiteiten of functie, bestaat geen beroepsmogelijkheid. De uitspraak van het bestuur is bindend.
   
   
  Overtredingen van gedragsregels:   Een verenigingslid dient zijn/haar medelid te corrigeren bij overtreding van de vastgestelde gedragsregels.   Wanneer melden?
   
  Kleine conflicten worden in eerste instantie altijd één op één opgelost en hoeven niet bij het bestuur terecht te komen, tenzij één van de partijen een verzoek tot behandeling indient. Bij twijfel, bij interne behandeling, wordt de expertise van het bestuur gevraagd.   Ongewenst gedrag:
   
  Bij ernstige vormen van ongewenst gedrag daaronder mede begrepen discriminatie, bedreiging, intimiderend gedrag, en of molestatie, of indien betrokken overtreders er, al dan niet structureel, blijk van geven niet bevattelijk te zijn voor de opgelegde maatregelen door trainers/leiders, wordt overgegaan tot melding aan het bestuur volgens onderstaande procedure. Bij een directe rode kaart vanaf:  

  • Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) Strafcode
  • 5: Beledigen Strafcode
  • 6: Bedreigen Strafcode
  • 7: Spuwen Strafcode
  • 8: Overige overtredingen begaan door teamofficials  

   
  dient de wedstrijdleiding van vv Wilhelmina Boys altijd melding te doen aan het bestuur.    
   
   
  Meldingsprocedure:
   
  Een ieder kan aanspraak maken op het aanmelden van een incident en/of conflict, echter uitsluitend en voor zover dit conflict en/of incident betrekking heeft op de reglementen van KNVB en de gedragsregels van vv Wilhelmina Boys
   
  Het incident dient schriftelijk, of per e-mail bij het bestuur te worden ingediend. Alleen op deze wijze ingediende formulieren zijn ontvankelijk voor verdere behandeling. De meldingsformulieren zijn verkrijgbaar via de website en bij het secretariaat. Formulieren kunnen worden verzonden per e-mail of worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde postvakje in het secretariaat.
   

  • Afhankelijk van de aard van het incident en/of conflict wordt bepaald of betrokkene door het hoofdbestuur of door de jeugdcommissie wordt uitgenodigd. Kwesties die betrekking hebben op jeugdleden worden in eerste instantie in behandeling genomen door de jeugdcommissie.
  • Bij behandeling van het incident en/of conflict wordt altijd hoor en wederhoor toegepast. Een jeugdlid dient altijd te worden vergezeld door ouder(s)/verzorger(s).
  • Aan de uitnodiging van het bestuur dient gehoor te worden gegeven, bij afwezigheid wordt de casus bij verstek behandeld. Het bestuur zal bij ongeoorloofde afwezigheid van de betrokkene een zwaardere sanctie  kunnen opleggen.
  • De jeugdcommissie zal ernstige incidenten of conflicten die zij in behandeling krijgt voorleggen aan het hoofdbestuur.
  • Alle uitspraken worden schriftelijk vastgelegd, mede gedeeld aan betrokkene(n) (schriftelijk of per e-mail) en in dossier opgeslagen.
  • Bij niet nakomen van de opgelegde sanctie(s) zal deze opschuiven dan wel vermeerderen, of vind heroverweging van de sanctie plaats.

   
  Grensoverschrijdend gedrag van kinderen dient in een ander perspectief gezien te worden dan dat van een volwassene. In alle overige, niet nader genoemde situaties neemt het bestuur van vv Wilhelmina Boys een beslissing die in lijn is met KNVB richtlijnen. Genoemde maatregelen gelden voor alle activiteiten op ons eigen sportpark als ook bij bezoeken aan uitwedstrijden  

 • Respect en Sportiviteit bij V.V. WILHELMINA BOYS